Hjo är en småstadsidyll där man kan flanera bland trähus från 17-, 18- och 1900-tal. När du går i stadens gränder kan du uppleva, inte bara de vackra husen, utan också grönskan i alla trädgårdar. För att inte tala om alla verandor som lockar med snickarglädje och smäckra spröjsar.Vattnet spelar av naturliga skäl en stor roll för Hjo. En ångbåtstur med S/S Trafik, ett bad i Vättern eller Guldkroksbadets bassäng förhöjer besöket i Hjo.

Norr om hamnen ligger Hjo vackra stadspark. Den anlades på 1870-talet och var då en del av Hjo Vattenkuranstalt. Som stolta minnen från kurortstiden ligger trä-villorna uppradade i parken, med balkongerna vända mot vattnet.

Öster om kyrkan
Den norra och västra gränsen för medeltidsstaden Hjo var Hjoån. Inte förrän vid slutet av 1800-talet började man i större utsträckning bygga norr om ån.Tomterna närmast Vättern är mycket gamla (kvarteret heter idag Långan). Tomtformerna är i stort sett oförändrade sedan 1696, då stadens äldsta karta upprättades. Sannolikt har tomterna medeltida ursprung.

En föreställning om hur ett hus i kvarteret Långan sett ut får vi av en försäkringsanmälan från den 14 mars 1840:

”N:o 1
Ett boningshus af furutimmer har egna wäggar å fyra sidor, i godt stånd, 29 alnar långt, 16 alnar bredt och 18 alnar högt å gafveln från kroppåsen till marken. Innehåller två våningar med vind. Täckt med tegel, två skorstenar, wattenrännor och taklist af träd. Första våningen innefattar fyra inredda boningsrum, ett kök och en förstuga samt andra våningen fem inredda rum, ett kök och en förstuga. Trapporne af träd. Mellantak av bräder. Golf af plank.” Brandförsäkran avslutas med ”Nödige brandredskap finnes vid tomten.”

Väster om kyrkan
Under lång tid i Hjos historia fanns två förbindelser från staden över Hjoån. En var Norrbro, den andra förband staden med ägorna på Wekängen och Weka Gärden väster om staden. Man nådde bron via den lilla gränd som idag heter Västergränd. En del av kvartersnamnen minner om att dessa kvarter varit fyllda av hantverkare – Kopparslagaren, Krukmakaren och Bryggaren.

Norra tullen

Hjoån, som idag delar staden mitt itu, var förr gräns mot norr. Här vid stadens hank och stör uppfördes 1671 Norreports tullstuga där resande handelsmän, hantverkare och bönder fick erlägga tull för sina varor. Att idka handel på landsbygden var inte t

Kvarteret Långan

I kvarteret Långan fanns de välbeställda handels- och hantverksgårdarna. Breda portlider vetter mot gatan, tillräckliga för häst och vagn att passera och inne på gårdarna sträcker sig långa träbyggnader ner mot sjökanten. Alla Långans tomter har direkt

Stadsgården

Stadsgårdens byggnader mot Regeringsgatan är från tidigt 1850-tal och hit flyttade sedermera stadens rådstuga. Här har också telegrafstation, lånebibliotek och polisstation inrymts. På gårdssidan finns den gamla arrestlokalen fortfarande kvar. Inne på

17 december, 2018
Visar bild ur boken Hanna, Hugo och Huskatten av Jens Ahlbom

Hanna och Hugo sitter på en trappa och väntar på sin pappa. Han är så ”gammaldags” att han gått in på ett museum. Då dyker Huskatten upp och tar med barnen på ett besök i husens värld… Av Huskatten får barnen lära sig att man byggt hus av olika materia …