Stadsvandring i Nora

I trakterna runt Nora har bergsbruket varit en betydelsefull näring sedan medeltiden och i omgivningarna finns en mängd spår efter gångna tiders järnhantering. Nora blev stad år 1643 och ett centrum för handel med järn och spannmål. Knappt hundra år senare, 1731, brann staden ner. När den byggdes upp igen följde man den gamla rutnätsplanen med räta gator och rektangulära kvarter. I staden finns välbevarad och tidstypisk bebyggelse från 1700- och 1800-talen.

nora station

Nora Station. Den 5 mars 1856 anlände ångloket Oscar under högtidliga former till Nora station och därmed invigdes Sveriges första normalspåriga järnväg för persontrafik. Med hjälp av järnvägen blev det enklare att klara bergsbrukets transporter. Numera är den reguljära tågtrafiken nedlagd men sommartid kan du åka veterantåg med avgång från Nora station. Stationshuset invigdes 1900 och ritades av Ludvig Peterson och Ture Stenberg.  På järnvägsområdet finns lokstallar med lok från olika epoker samt verkstäder där arbetet ofta är i full gång, med frivilliga krafter.

 

radstugugatan

Rådstugugatan. På båda sidor av Rådstugugatan finns välbevarad trähusbebyggelse från 1700- och 1800-talen. De låga kringbyggda gårdarna med port och bostadshuset mot gatan är typiska för 1700-talet. Bostadshusen var ofta timrade, rödfärgade och med små fönster, inne på gården fanns ladugård och förrådshus. Under 1800-talet byggde man på en våning, gjorde fasadutsmyckningar och målade väggpanelen med ljusa oljefärger, i varje fall ut mot gatan. Plank och portar skapade ett slutet gaturum.

 

Nora Stadshotell. Stadshotellet stod klart 1878 och är ritat av bröderna Axel och Hjalmar Kumlien. Huset uppfördes både som rådhus och stadshotell. 1940 blev det enbart stadshotell då rådhuset flyttades till den gamla skolbyggnaden. Vid torgets södra sida står två större bostadshus uppförda av brukspatroner verksamma i trakten under mitten av 1800-talet.

 

sandbergs gard

Malmbergska gården. På en innergård till Storgatan ligger Malmbergska gården, ett exempel på en kringbyggd 1700-talsgård. Huset är byggt i den karolinska stilen och är troligen ett av de äldsta husen i Nora. Denna gård uppfördes strax efter stadsbranden 1731 och användes som kaffekrog med husrum för traktens brukspatroner. Bruksägare och bergsmän som anlände till staden för att sälja sitt tackjärn och ombesörja sina inköp samlades vid gården för förtäring och inkvartering.

 

nora kyrka

Nora kyrka. Kyrkan är utförd i nyromantisk stil med ett 55 m högt torn. Kyrkan stod klart 1880 och ritades av P. Andersson. Tidigare stod här en kyrka från 1500-talet som revs 1878 varefter den nuvarande uppfördes. Kyrkorummet har en dekorativ utsmyckning i vårgrönt, rostrött och guld. Takmålningarna och de vackra fönstermålningarna är från 1930-talet.

25 maj, 2021

Turerna med Cattus är familjevandringar där liten och stor tillsammans får upptäcka Eksjö, Hjo, Nora och städernas historia. Er guide och medföljare under vandringen är Cattus, katten som vet en hel del! Han kommer att dela med sig av all sin kunskap o …