Om oss

Nätverket Tre Trästäder 

År 1997 gick Eksjö, Hjo och Nora samman i ett nätverk för att utveckla idéer och utbyta erfarenheter kring småstaden som kulturhistoriskt besöksmål. Syftet var att i samverkan finna metoder för ett långsiktigt, kvalitetsinriktat arbete med kulturturism. Utgångspunkten skulle vara den välbevarade trästaden som resurs för utveckling och beredning av turism och näringsliv. Det är inget ovanligt att kommuner går samman i olika turistprojekt. Oftast är det kommuner som på grund av en geografisk närhet finner det praktiskt att samverka över gränserna. I projektet Tre Trästäder samarbetar tre kommuner belägna i olika regioner och med mycket olika näringsliv. Något förenklat uttryckt är Eksjö militärstaden på småländska höglandet, Hjo kurortsstaden vid Vättern och Nora järn- och gruvstaden i Bergslagen. Städerna har likartade förutsättningar och traditioner inom bevarandeområdet – en välbevarad träbebyggelse i stadskärnorna, målmedvetna insatser under en längre tid med kulturarvsfrågor och en medvetenhet om den resurs en välbevarad småstad med lång historia kan utgöra. Alla tre städerna har erhållit utmärkelsen för Europa Nostra för god byggnadsvård. Till detta kommer att städerna är ungefär lika stora befolkningsmässigt.

Om Europa Nostra

Europa Nostra, som betyder “Vårt Europa” på latin, är namnet på en paraplyorganisation inom frågor som rör europeiskt kulturarv. I organisationen ingår 200 nationella organisationer från i princip alla kontinentens länder. Medlemmar från Sverige är bland andra Landskapsarkitekternas Riksförbund, Sveriges Arkitekters Riksförbund, Sveriges Jordägarförbund, Svenska byggnadsvårdsföreningen, Riksförbundet för hembygdsvård, Livrustkammaren, Stiftelsen Skansen samt Eksjö, Hjo och Nora kommun. Europa Nostras mål är att påverka politiker och beslutsfattare, bedriva kampanjer när kulturarv hotas, verka för att idéer och erfarenheter sprids, medvetandegöra och uppmärksamma kulturarv samt utse och belöna utmärkta bevarandeinsatser. Det internationella kontoret finns i Haag. Europa Nostra delar varje år ut kulturarvspris inom fyra kategorier: Conservation,  Resarch, Dedicated Service och Education, Training and Awereness-Raising.

Eksjö, Hjo och Nora har alla fått Europa Nostras utmärkelse inom kategorin Conservation – för bevarande, restaurering samt återanvändning och tillägg av byggnader i historisk miljö.
De belönades för sin samlade bevarade trästad. Nora har dessutom fått pris för en enskild byggnad, Församlingshemmet (2002) och Gyttorps Centrum (2002).

Hjo, 1990
“För det beaktansvärda bevarandet av den samlade trästaden Hjo, vilket inneburit ett bibehållande av dess särprägel och charm”.

Nora, 1993
“För det framgångsrika genomförandet av ett långt och komplicerat projekt som bevarat staden Noras historiska och kulturella miljö vilket inkluderar trähusen, industriminnena och järnvägen till Pershyttan”.

Eksjö, 1997
“För utomordentlig renovering av denna betydelsefulla samling av äldre trähusbebyggelse som har givit nytt liv till den gamla stadskärnan”.

9 december, 2019

Ingen av de tre trästäderna är den andra lik. Eksjö, Hjo, Nora, alla har de sin särskilda karaktär. Ändå har de mycket gemensamt. Alla har fått utmärkelsen Europa Nostra för arbetet med att bevara och vårda den unika bebyggelsen och kulturmiljöerna. Al …