Om oss

Nätverket Tre Trästäder 

År 1997 gick Eksjö, Hjo och Nora samman i ett nätverk för att utveckla idéer och utbyta erfarenheter kring småstaden som kulturhistoriskt besöksmål. Syftet var att i samverkan finna metoder för ett långsiktigt, kvalitetsinriktat arbete med kulturturism. Utgångspunkten skulle vara den välbevarade trästaden som resurs för utveckling och beredning av turism och näringsliv. Det är inget ovanligt att kommuner går samman i olika turistprojekt. Oftast är det kommuner som på grund av en geografisk närhet finner det praktiskt att samverka över gränserna. I projektet Tre Trästäder samarbetar tre kommuner belägna i olika regioner och med mycket olika näringsliv. Något förenklat uttryckt är Eksjö militärstaden på småländska höglandet, Hjo kurortsstaden vid Vättern och Nora järn- och gruvstaden i Bergslagen. Städerna har likartade förutsättningar och traditioner inom bevarandeområdet – en välbevarad träbebyggelse i stadskärnorna, målmedvetna insatser under en längre tid med kulturarvsfrågor och en medvetenhet om den resurs en välbevarad småstad med lång historia kan utgöra. Alla tre städerna har erhållit utmärkelse för Europa Nostra för god byggnadsvård (Hjo 1990, Nora 1993, Eksjö 1997). Till detta kommer att städerna är ungefär lika stora befolkningsmässigt. Mer om Europa Nostra

Syfte

“Att utveckla idéer och utbyta erfarenheter kring trästaden som kulturhistoriskt besöksmål”. Genom samverkan kan de tre städerna finna metoder för ett långsiktigt, kvalitetsinriktat arbete med kulturturism där utgångspunkten är den välbevarade trästaden som resurs för utveckling och breddning av turism och näringsliv.

Mål

“Att levandegöra staden för dess invånare och för besökare”. En levande stadskärna är en förutsättning för långsiktigt bevarande och i de tre städerna utgör den levande stadskärnan en väsentlig förutsättning för att säkerställa framtida bevarande – byggnader som nyttjas skapar ett ekonomiskt incitament för kontinuerligt underhåll. En levande stadskärna visar också spår av historiens skiftningar och kan betraktas som ett historiskt dokument. Ett dokument i betydelsen att det kan “läsas som en bok”. Genom att se på staden kan man förstå dess historia. Med levandegöra menas i sammanhanget att göra staden läsbar för många olika målgrupper så som invånare, besökare, barn i skolan etc.

Arbetsgrupp

Arbetsgruppen för Tre Trästäder består av stadsarkitekt, turistansvarig (eller motsvarande titel) och kulturchef från respektive kommun.

4 september, 2019
Rävjägarn

Värna det vackra – Vikten av att bevara. Så lyder rubriken när bebyggelseantikvarien och Instagram-profilen Rävjägarn, Gustav Bergström, besöker våra Tre Trästäder. Om konsten att bevara och varför man bör gå varsamt fram kommer detta föredrag att berö …